STATUT KLUBU

Pamięci Armii Krajowej  „KRESY RP”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

Klub Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”  jest jednostką organizacyjną powołaną w oparciu o „Porozumienie o współpracy” zawarte w dniu ………… roku pomiędzy Fundacją Pamięci  Armii Krajowej „Kresy RP” – założycielem klubu, a Kuratorium Oświaty w …………………………… Klub współpracuje z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej najbliższym terytorialnie w stosunku do siedziby Klubu.

 

 • 2.

 

Siedzibą władz naczelnych Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” jest Miasto Stołeczne

 

Warszawa, a Kuratorium Oświaty – miasto … …………………………………………………..

 

 • 3.

 

Siedziba powoływanego Klubu Pamięci Armii Krajowej mieści się w mieście funkcjonowania Klubu

 

–  …………………………………………

 • 4.

 

Klub posługuje się chronionym prawnie znakiem: „KLUB PAMIĘCI  ARMII KRAJOWEJ • „KRESY RP”  (HERB-BIAŁY ORZEŁ NA TLE PRZEDWOJENNEJ MAPY POLSKI)”. Autonomię Klubu potwierdza umieszczony pod otokiem napis z nazwą wybranego patrona klubu oraz kolejnym numerem nadanym przez Fundację Pamięci AK „Kresy RP”.

 

 1. Cele

 

 • 5.

Klub stawia przed sobą następujące cele:

 

 • zachowanie w pamięci narodu etosu Armii Krajowej oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Związku Walki Zbrojnej oraz innych organizacji niepodległościowych, bohatersko walczących w trudnych warunkach z dwoma okupantami – niemieckim i sowieckim o niepodległość Polski
 • budowę, renowację i porządkowanie nekropolii żołnierzy poległych w walkach z okupantem niemieckim i sowieckim, a także pomników pamięci, tablic pamiątkowych, remonty kwater żołnierzy i żołnierskich mogił , zarówno w swoim rejonie działania jak i na terenach dawnych Kresach II RP.
 • działalność społeczną i humanitarną na rzecz weteranów polskiego podziemia niepodległościowego oraz Polskich Sił Zbrojnych  na Zachodzie, w tym pomoc materialna, medyczna i rzeczowa
 • działalność edukacyjną wśród społeczności lokalnej, a przede wszystkim młodego pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski jak i historii lokalnej, w tym też:
 1. działalności Armii Krajowej (AK), Służby Zwycięstwu Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz innych organizacji wojskowych i niepodległościowych walczących z okupantami podczas II Wojny Światowej i w późniejszym okresie zniewolenia komunistycznego;
 2. dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie;
 3. zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich;
 4. historii ruchów niepodległościowych w okresie okupacji, PRL oraz represji, których Polacy dążący do przywrócenia niepodległości, doznawali od okupantów oraz władz PRL,

 

 • krzewienie wśród społeczności lokalnej, a przede wszystkim – młodzieży, świadomości narodowej i patriotycznej,
 • kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji i powinności wobec Państwa.
 • rozwijania świadomości historycznej w środowiskach polskich poza granicami RP

 

 • 6

 

Klub Pamięci  Armii Krajowej „Kresy RP” realizuje swoje cele poprzez:

 

 • organizację cyklicznych sesji klubowych,
 • udział w corocznym zjeździe klubów,
 • spotkania z młodzieżą w liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych oraz w domach kultury, na zbiórkach i obozach (w tym – z harcerzami), na których analizowana będzie historia Kresowych Straceńców, Żołnierzy Wyklętych, działaczy Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz innych organizacji niepodległościowych. Spotkania mogą tematycznie dotyczyć również wcześniejszych formacji wojskowych, w tym z okresu I Wojny Światowej (np. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego),
 • zbiórkę i wysyłanie paczek świątecznych oraz innej pomocy materialnej dla żołnierzy AK znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • organizowanie akcji sportowych, turniejów, zawodów i innych wydarzeń o charakterze patriotyczno-sportowym,
 • czynne uczestnictwo w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Fundację Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” oraz Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK,
 • wspieranie działalności Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” , Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz podejmowanie własnych inicjatyw,
 • rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowa­rzyszeniami,
 • przez prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i informacyjnej,
 • udział w uroczystościach narodowych, rocznicowych, patriotycznych oraz spotkaniach  pamięci narodowej, a także innych działaniach publicznych związanych z historią Polski

 

 • 7.

 

Klub Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” Nr. … realizuje swoje cele w zgodzie z niniejszym Statutem oraz ze Statutem Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”

 

 

III. Organy Klubu Pamięci Armii KrajowejKresy RP”.

 

 

 • 8.

 

 • Organami Klubu Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” są:

 

 1. Rada Klubu,
 2. Zarząd Klubu.
 • 9.

 

 • Rada Klubu składa się z od 1-3 osób, powoływanych i odwoływanych uchwałą przez Zarząd Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”.
 • W skład Rady Klubu może wchodzić przedstawiciel Zarządu Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” (Założyciel Klubu).
 • Członkowie Rady Klubu są powoływani na trzyletnią kadencję. Założyciel Klubu może uchwałą odwołać każdego członka Rady Klubu w trakcie trwania jego kadencji, jak również stwierdzić wygaśnięcie mandatu członka Rady Klubu w razie jego ustąpienia, śmierci albo zaistnienia innej przyczyny skutkującej brakiem możliwości sprawowania przez członka Rady Klubu powierzonej mu funkcji.
 • Na czele Rady stoi jej Przewodniczący. Jeżeli w skład Rady wchodzi przedstawiciel Założyciela Klubu – Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” – wówczas to on pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Jeżeli Założyciel Klubu nie wchodzi w skład Rady – wówczas członkowie Rady wybierają przewodniczącego spośród swojego grona.
 • Rada Klubu obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego co najmniej raz w roku.
 • Uchwały Rady Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Klubu. Rada Klubu może podejmować uchwały jedynie w obecności Przewodniczącego Rady Klubu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 • W posiedzeniach Rady Klubu ma prawo uczestniczyć każdy członek Zarządu Fundacji.–

 

 • 10

 

Rada Klubu jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, inicjatywnych i nadzorczych.

 

 

 • 11.

 

 • Do podstawowych obowiązków Rady Klubu Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” należy:

 

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Klubu,
 2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 3. rozpatrywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań Zarządu oraz wydawanie zaleceń

Zarządowi Klubu, do których Zarząd powinien się odnieść

 1. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Klubu oraz jego likwidacji, uchwalanie jej Regulaminu oraz zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Klubu, przedłożonego jej przez Zarząd do zatwierdzenia,
 2. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie,
 3. określanie priorytetów dla merytorycznej działalności Klubu,
 4. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad całokształtem działalności Klubu,
 5. wspieranie Zarządu Klubu w innych kwestiach, nieprzewidzianych w niniejszym Statucie.

 

 • 12.

 

 1. Zarząd Klubu Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” składa się z co najmniej od trzech do pięciu osób: prezesa Klubu, jednego wiceprezesa oraz trzech członków, z których jeden pełni funkcję sekretarza.
 2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 3. Pierwszy Zarząd stanowią inicjatorzy Klubu, powołani uchwałą przez Radę Klubu, mianowaną przez Fundację Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”. Zarząd na kolejną kadencję wybierany jest zgodnie z postanowieniem 14.
 4. Zarząd, po wybraniu, w terminie 2 tygodni uchwala swój regulamin i przedkłada go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Klubu. Rada powinna zatwierdzić regulamin w terminie 7 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
 5. Naczelnym organem sprawującym władzę nad Zarządem Klubu jest Rada.

 

 • 13.

 

 • Do podstawowych obowiązków Zarządu Klubu Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” należy:

 

 1. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu oraz w zgodzie ze Statutem Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”;
 2. reprezentuje Klub na zewnątrz;
 3. zarządza majątkiem Klubu;
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. tworzy i znosi zakłady Klubu i inne jej jednostki organizacyjne;
 6. wnioskuje zmiany do Statutu Klubu,
 7. dokonuje wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Klubu,
 8. składa Radzie Klubu kwartalne oraz roczne raporty na temat działalności Klubu oraz inne informacje na wniosek Rady Klubu.
 9. organizowanie sesji klubowych z prelegentami realizującymi cele określone w Statucie Klubu oraz Statucie Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”,
 10. przyjmowanie oraz rozpatrywanie inicjatyw członków Klubu, a w przypadku zaakceptowania inicjatywy, jej realizowanie,
 11. dopełnianie formalności związanych ze współpracą z innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami,
 12. organizowanie akcji w porozumieniu ze Fundacją Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” oraz Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy AK,
 13. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz wydaleniu członków Klubu.
 • Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji

 

 

 

 • 14.

 

 1. Zmiana w składzie Zarządu odbywa się podczas spotkania Klubu co najmniej tydzień przed upływem bieżącej kadencji Zarządu na podstawie wniosku większości kwalifikowanej 2/3 członków Klubu, przedłożonego do zatwierdzenia przez Radę Klubu. Sekretarzem spotkania jest Sekretarz bieżącego Zarządu, który spisuje i podpisuje się pod wnioskiem. Wniosek powinien być zatwierdzony przez Radę Klubu w terminie 7 dni od otrzymania. Nowa kadencja Zarządu rozpoczyna się po upływie bieżącej kadencji Zarządu.
 2. Czynne jak i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Klubu.
 3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
 4. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

 

W razie uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające z udziałem tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.

 

 • 15

 

Radzie Klubu służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków, w szczególności w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub wyrządzenia szkody Klubowi.

 

 • 16

 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 • 17

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Klubu składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.;
 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu w

wysokości nie przekraczającej 10.000 złotych upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Klubu, lub ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik. W sytuacjach, gdy wysokość kwoty wyniesie powyżej 10 000 zł konieczna jest decyzja całego Zarządu w formie uchwały, która powinna być zatwierdzona przez Radę Klubu.

 

 

 1. Członkostwo Klubu Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”

 

 • 18.

 

 1. Członkiem Klubu Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” może być osoba zainteresowana tematyką historyczną, społeczną i wyrażająca chęć czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach Klubu.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Klubu.
 3. Członkostwo oraz wszelkie wynikające z niego przywileje ustają na skutek:
 4. a) pisemnej deklaracji zrzeczenia się członkostwa,
 5. b) wydalenia z Klubu decyzją Zarządu przy jednoczesnym poparciu zwykłej większości głosów członków z powodu nieprzestrzegania Statutu, niewypełniania obowiązków, nadużywania praw wynikających z przynależności do Klubu, a także na skutek nieetycznych zachowań naruszające zasady współżycia społecznego.

 

 

 • 19.

 

 1. Obowiązkiem członka Klubu Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” jest przyczynianie się do rozwoju Klubu oraz aktywny udział w realizacji jego celów statutowych. Od członka wymaga się własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Klubu. Obowiązkiem członków Klubu jest godne reprezentowanie Klubu oraz noszenie umundurowania lub jednolitego stroju klubowego (jeżeli dotyczy) oraz znaczka z logiem klubu podczas wszystkich oficjalnych uroczystości i spotkań służbowych w ramach działalności statutowej Klubu.
 2. Członek Klubu pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” ma prawo do korzystania ze wszelkich form aktywności Klubu, udziału w nich oraz zgłaszania do Zarządu własnych inicjatyw zgodnych
  z celami statutowymi i ich realizacji, po akceptacji przez Zarząd, przy wsparciu członków Klubu.

 

 

 1. Przepisy końcowe

 

 • 20.

 

 1. Zmiany Statutu Klubu Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” Nr. , w zgodzie ze Statutem Fundacji Pamięci  Armii Krajowej „Kresy RP”, mogą być wnioskowane przez Zarząd Klubu bądź większość kwalifikowaną 2/3 wszystkich członków Klubu, zatwierdzone z kolei muszą być przez Radę Klubu oraz Założyciela Klubu w formie uchwały.
 2. Projekt zmian może być zgłoszony przez każdego członka Klubu.

 

Warszawa, 02.10.2017 r.

 

Artur Kondrat

Prezes Fundacji Pamięci

Armii Krajowej „Kresy RP”