„KRESY NIEUTRACONE” to jeden z czołowych projektów FUNDACJI PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ “KRESY RP”, tworzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, skierowany przede wszystkim do polskiej młodzieży i dzieci, dorastających w warunkach emigracji poza krajem ojczystym lecz także do wszystkich, którym bliska jest tradycja i historia dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, mający na celu przybliżenie historii i kultury Polski przedwojennej, w szczególności zaś tematyki związanej z dawnymi Kresami Wschodnimi i ich wpływu na rozwój polskiej tradycji i kultury. Projekt ten, polegający na digitalizacji i upowszechnianiu zbiorów archiwalnych znajdujących się przede wszystkim poza terenem Polski, oprócz wartości edukacyjnej posiada również wartość dodaną w postaci uporządkowania i digitalizacji rozproszonych materiałów archiwalnych, związanych z Kresami Wschodnimi I i II RP, znajdujących się w rękach prywatnych (przede wszystkim w archiwach domowych Kresowian lub ich potomków), którzy opuścili ojczyznę w trakcie i po II wojnie światowej i nigdy do niej nie powrócili. Pierwszy etap projektu objął tereny Wielkiej Brytanii jednak w kolejnych latach planujemy przeprowadzenie prac w następnych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Poprzez naszą pracę pragniemy W ten sposób ocalić i wprowadzić do publicznego obiegu ostatnie, powszechnie nieznane a zachowane obrazy Kresów Wschodnich – utraconych w wyniku działań wojennych i politycznych, zachowanych jednak w postaci archiwalnych zdjęć oraz dokumentów. Stąd właśnie nazwa naszego projektu – “KRESY NIEUTRACONE”

“ WYMAZANE Z MAPY –
POZOSTAŁY W SERCACH
I PAMIĘCI KRESOWIAN ”

Pragniemy również podkreślić, iż do chwili obecnej digitalizacja archiwaliów kresowych, pozostających w archiwach prywatnych w Polsce i poza nią, nie była prowadzona na skalę wykraczającą poza inicjatywy pojedynczych organizacji pozarządowych i w ramach spójnego projektu, zaś efekty tych działań były niejednokrotnie marnotrawione poprzez niewłaściwe opracowanie bądź brak możliwości udostępnienia zebranych materiałów szerokiej publiczności. Z uwagi na odchodzących świadków historii i zagrożenie zniszczeniem ikonografii po ich śmierci możliwość realizacji projektu w bieżącym roku i nadchodzących latach jest niezwykle istotna dla zachowania tych cennych zbiorów dla kolejnych pokoleń. FUNDACJA PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ “KRESY RP” poprzez Projekt „KRESY NIEUTRACONE” zakłada działanie systemowe, długofalowe i wieloletnie, prace zaś nad projektem prowadzone będą zarówno w Polsce jak i wszędzie tam, gdzie żyją kresowianie i ich potomkowie. rezultaty naszej pracy przedstawiane będą odbiorcom zarówno w formie wystaw, publikacji, prezentacji i warsztatów, jak również za pośrednictwem stworzonego na potrzeby projektu portalu internetowego nieutracone.pl którego inauguracja zbiega się z 99 rocznicą odzyskania niepodległości przez państwo polskie.

Projekt „Kresy Nieutracone” jest więc projektem, łączącym w sobie cechy projektu archiwizacyjnego i naukowego, jednak jego główną wartością jest wsparcie edukacji polskiej młodzieży, żyjącej z dala od ojczystej tradycji, kultury i historii. Kresy Wschodnie, stanowiące jedną z ich osi dla pokoleń urodzonych przed II wojną światową, dla młodzieży wieku XXI stają się niejednokrotnie pustym terminem, nie niosącym za sobą żadnych istotnych treści (lub – coraz częściej – nieznanym w ogóle). Wierzymy także, iż realizacja naszego projektu przyczyni się do zbliżenia pokoleniowego „starej” i „nowej” emigracji, z korzyścią dla obu stron. świadkowie historii dysponujący obszernymi i ciekawymi materiałami archiwalnymi mogą stać się inspiracją dla depolonizującej się powoli młodzieży, ta zaś stanowić może nieocenione wsparcie dla osób starszych i samotnych. Projekt „KRESY NIEUTRACONE” sięga zatem szerzej niż jakikolwiek projekt digitalizacyjny, archiwalny czy edukacyjny stając się pomostem pomiędzy starym a nowym, historią a teraźniejszością, jak również wsparciem Polaków przez innych Polaków w ich potrzebach w warunkach trwałej emigracji.

“KRESY NIEUTRACONE” TO :

• Digitalizacja i zachowanie rozproszonych i ginących zbiorów w polonijnych i krajowych archiwach prywatnych

• Stworzenie nowoczesnych materiałów edukacyjnych, wspierających naukę polskiej młodzieży w Polsce i poza jej granicami

• Popularyzacja wiedzy o polskiej historii, kulturze i tradycji

• Budowanie tożsamości narodowej wśród młodzieży polskiej, wychowującej się zarówno w kraju, jak i z dala od niego

• Wspieranie i budowanie świadomych postaw obywatelskich

• Stworzenie pokoleniowego „pomostu” pomiędzy „starą” a „nową” emigracją polską w świecie

• Budowa spójnej bazy wiedzy o kulturze, historii i tradycji polskich Kresów Wschodnich

• Przywrócenie znaczenia pojęcia „Kresy”, ich miejsca i roli w polskiej historii i kulturze w świadomości młodzieży wychowującej się w polsce i poza Polską